Co powinno się wiedzieć o proforma co to jest?

Wszyscy, którzy prowadzą własne przedsiębiorstwo, ale również i większość osób dokonujących zakupów przez internet, otrzymali choć raz fakturę proforma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym rzeczywiście jest ten dokument i czym różni się on od typowej faktury.

Czy faktura proforma jest ostateczna?

Po łacinie pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, toteż nierzadko można spotkać się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Należy aczkolwiek zatrzymać ją w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dowód handlowy, będący rodzajem zaproponowania jakiejś oferty. Nie stanowi dowodu zrealizowania usługi ani nabycia towaru, zatem zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie powoduje następstw w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, gdyż tyczy się sprzedaży czy też usługi, która jeszcze nie była wykonana, więc warunki transakcji w niej przedstawione mogą w dalszym ciągu być zmodyfikowane.

Co powinno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma wygląda oraz posiada analogiczne elementy co faktura VAT, a więc:

  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • dane stron (wystawcy i odbiorcy),
  • nazwę usług albo towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o wysokości naliczonych zniżek,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie terminu doręczenia towaru lub wykonania usługi.

Taką fakturę wystawca musi oznakować wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, by bez trudności można było rozróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe. Trzeba też mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, kiedy odbiorca zapłaci w całości za przedmiot transakcji bądź wpłaci zaliczkę.