Nie każde przedsiębiorstwo funkcjonuje z sukcesem na rynku. Nierzadko w wyniku niekorzystnych umów, błędnego zarządzania czy po prostu zaskakujących przeciwności losu, zadłużenie przedsiębiorstwa zaczyna rosnąć tak szybko, iż pojawia się widmo niewypłacalności wobec kontrahentów czy nawet o upadłość firmy. W takich wypadkach należy szukać porady u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – należy uzyskać licencję

Nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne zaczęła obowiązywać w pierwszym miesiącu 2016 r. Zgodnie z zapisami tego prawa obowiązująca uprzednio licencja syndyka zamieniła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona przyznawana przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym, które spełniają wymogi określone w art. 3 obecnej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to m.in.: posiadanie polskiego obywatelstwa, nieskazitelna opinia, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo jego częścią, wykształcenie wyższe magisterskie, pełna zdolność do czynności prawnych i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Taki egzamin odbywa się co najmniej co pół roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego rozwiązują zadanie problemowe, a także odpowiadają na 100 pytań z zakresu ekonomii, finansów, prawa oraz zarządzania, ze szczególnym naciskiem na procedury postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – pomoc dla dłużnika i wierzyciela

Prawo restrukturyzacyjne dało doradcom większe uprawnienia od tych, którymi dysponowali syndycy przed 2016 r.. Syndyk zajmował się restrukturyzacją wyłącznie na zlecenie sądu. Od stycznia 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może udzielać porad firmie na wiele miesięcy przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, przykładowo poprzez wykonanie przeglądu sytuacji, w jakiej znajduje się firma i wskazanie najskuteczniejszego w danej sytuacji kierunku restrukturyzacji czy przygotowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może także być reprezentantem dłużnika w mediacjach z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Kluczowe jest, żeby doradca restrukturyzacyjny był w stanie w klarowny sposób objaśnić dłużnikowi jego położenie, gdyż restrukturyzacja często bywa przykrą i wieloaspektową procedurą. Preferowaną cechą doradcy jest również dobra znajomość branży, w której działa restrukturyzowana firma, bowiem ułatwia to sformowanie planu restrukturyzacji czy znalezienie a następnie zaproponowanie dłużnikowi najkorzystniejszych źródeł finansowania.