Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – dla osób fizycznych

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, zwłaszcza współcześnie, kiedy możliwości wykorzystania poufnych danych jest o wiele więcej. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Potencjalny administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto kandydat musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów powołanie ABI jest fakultatywne.

Szkolenia ABI – dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu stosowania norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi również specjalny rejestr danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. W trakcie kursu uczestnicy poznają najważniejsze pojęcia, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, a także dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz kursu dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane uprawnienia, a także dostęp do materiałów edukacyjnych i szablonów dokumentów.